Εγγραφή νέων µελών 

 1. Η εγγραφή νέων µελών γίνεται µετά από σχετική έγγραφη αίτηση του υποψήφιου προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει να συνυπογράφουν τρία (3) τακτικά µέλη της Π.Ε.Κ.Κ., αποκλειοµένων των µελών του Δ.Σ.

  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
  • Βιογραφικό, όπου θα αναφέρεται η µέχρι σήµερα ενασχόληση του υποψήφιου µε την κινηµατογραφική κριτική.
  • Ευρύ δείγµα δηµοσιευµένης γραφής του. 
 2. Το Δ.Σ. εξετάζει τον φάκελλο και αποδέχεται ή απορρίπτει την εγγραφή του νέου µέλους µε απλή πλειοψηφία. Η  απόφαση του Δ.Σ. εισάγεται στην πρώτη τακτική Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα.
 3. Το Δ.Σ. υποχρεούται να κοινοποιήσει τη σχετική απόφαση στον υποψήφιο, εντός τριµήνου, µε συστηµένη επιστολή.

 Συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, στην παρακάτω αίτηση.

  

Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση, αποδέχομαι:

 1. να διατηρηθούν τα προσωπικά μου στοιχεία στο αρχείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου. 
 2. να μπορεί το εκάστοτε Δ.Σ. και τα υπόλοιπα μέλη να μου αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα

Τα στοιχεία δεν κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε άλλο φορέα, ούτε και διανέμονται για 

 

 

 

 

Επιστροφή στην κορυφή